Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznam

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznam

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Rozpočtování + Oceňování staveb

Zvýhodněný komplet dvou publikaci pro rozpočtování a oceňování staveb s příkladem rozpočtu rodinného a bytového domu. V první publikaci Rozpočtování staveb naleznete pravidla zaměřené na cenotvorbu ve stavebnictví, doplněné o vzorový rozpočet rodinného domu. Druhá publikace Oceňování staveb od přípravy po realizaci se zabývá oceňováním stavební produkce bytových (rezidenčních) staveb pomocí tradičních nástrojů a metod. Plynule tak navazuje na publikaci Rozpočtování staveb. Pro lepší pochopení problematiky je zde uveden příklad vzorového rozpočtu bytového domu. Obě publikace se odkazují na možnost zpracování rozpočtu v softwaru Ceník stavebních prací.

Co získáte?

Získáte teoretickou průpravu pro lepší pochopení rozpočtování a oceňování stavební činnosti a popis postupu zpracování rozpočtu.

Co nabízíme?

Přehledně zpracovaná pravidla rozpočtování a oceňování doplněná příkladem stavebního rozpočtu pro rodinný a bytový dům.

Garance kvality

Garance kvality je dána autorským kolektivem:
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Objednejte si produkt za 1190,-  bez DPH

Komplet dvou publikaci pro rozpočtování a oceňování staveb s příkladem rozpočtu rodinného a bytového domu.

V první publikaci Rozpočtování staveb naleznete pravidla zaměřená na cenotvorbu ve stavebnictví, která jsou pro lepší pochopení této problematiky doplněna příkladem zaměřeným na tvorbu stavebního rozpočtu rodinného domu. Podkladem je projektová dokumentace rodinného domu ve stupni dokumentace pro stavební řízení, obsahující výkresovou a popisovou část. Samotný stavební rozpočet je členěn na krycí list, rekapitulaci rozpočtu dle stavebních dílů, soupis prací, včetně výkazu výměr, a samotný položkový rozpočet.

Druhá publikace Oceňování staveb od přípravy po realizaci se zabývá oceňováním stavební produkce bytových (rezidenčních) staveb pomocí tradičních nástrojů a metod v jednotlivých fázích životní cyklu. Tato publikace plynule navazuje na teoretické a praktické části, které byly součástí knihy Rozpočtování staveb. Pro lepší pochopení problematiky je v publikaci uveden příklad zaměřeným na tvorbu stavebního rozpočtu a ocenění stavebních prací ve třech nejpodstatnějších vývojových stupních stavby (investiční záměr, projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby) bytového domu.

Obě publikace se odkazují na možnost zpracování rozpočtu v softwaru Ceník stavebních prací.

Publikace mají formát B5 a 86 / 106 stran.

Výběr z obsahu obou publikací:

PUBLIKACE

Rozpočtování staveb

PUBLIKACE

Oceňování staveb od přípravy po realizaci

Principy tvorby ceny ve stavebnictví

 • Nákladově orientovaná tvorba cen
 • Tvorba cen orientovaná na poptávku
 • Konkurenčně orientovaná tvorba cen
 • Kombinace přístupů ve stavebnictví  

Oceňování stavební produkce

 • Struktura nákladů stavebního projektu
 • Ocenění pomocí rozpočtových ukazatelů
 • Ocenění pomocí stavebního rozpočtu
 • Podrobný položkový rozpočet
 • Nabídka do veřejné soutěže
 • Ocenění změn projektu

Kalkulace nákladů na stavební konstrukce a práce

 • Individuální kalkulace
 • Kalkulační vzorec
 • Položky Ceníku stavebních prací     

Příklad - Stavební rozpočet (rodinný dům)

 • Postup při tvorbě soupisu prací
 • Základní funkcionalita
 • Projektová dokumentace
 • Soupis prací
 • Krycí list
 • Rekapitulace
 • Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Životní cyklus stavby

 • Stavba a stavební objekt
 • Struktura životního cyklu stavby

Oceňování staveb v předinvestiční fázi

 • Třídění stavební produkce - objekty
 • Cenové ukazatele

Oceňování staveb v investiční fázi

 • Třídění stavební produkce – konstrukce a práce
 • Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 • Stavební rozpočet
 • Struktura stavebního rozpočtu
 • Ceny ve stavebních rozpočtech

Oceňování staveb v provozní fázi a likvidaci

Příklad - Oceňování bytové (rezidenční) stavby

Projektová dokumentace

Investiční záměr

 • Ocenění stavebních objektů 

Příprava a realizace stavby

 • Ocenění zemních prací
 • Ocenění základových konstrukcí
 • Ocenění svislých konstrukcí
 • Ocenění vodorovných konstrukcí
 • Ocenění úprav povrchů a konstrukcí podlah
 • Ocenění ostatních konstrukcí a prací
 • Ocenění izolací proti vodě
 • Ocenění profesí
 • Ocenění tesařských konstrukcí
 • Ocenění dřevostaveb
 • Ocenění klempířských konstrukcí
 • Ocenění krytin tvrdých
 • Ocenění truhlářských konstrukcí
 • Ocenění zámečnických konstrukcí
 • Ocenění podlah z dlaždic
 • Ocenění podlah vlysových a parketových
 • Ocenění keramických obkladů
 • Ocenění nátěrů
 • Ocenění maleb
 • Ocenění montáží
 • Ocenění vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů
 • Krycí list
 • Rekapitulace nákladů
 • Položkový rozpočet
 • Přepočet cenového ukazatele

Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

Specialista na oceňování stavební produkce v nadnárodní stavební společnosti a vysokoškolský lektor. Je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně, obor management stavebnictví. Od roku 2015 působí na Katedře ekonomiky a řízení, Fakulty stavební ČVUT a podílí se na výuce předmětů rozpočtování staveb a kalkulace cen ve stavebnictví. Je autorem řady odborných článků a spolupracuje na řešení výzkumných projektů v oblasti stavební ekonomiky. V rámci stavební praxe se krom tvorby a analýz stavebních rozpočtů zabývá provázáním informačního modelování staveb (BIM) a Cost managementu.

prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, soudní znalec v oblasti stavební ekonomiky, zejména oceňování nemovitých věcí, kalkulací nákladů, rozpočtování a nákladů životního cyklu. Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor stavební management a ekonomika. Od roku 1999 působí jako soudní znalkyně v oboru stavebnictví a ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. V letech 1997 – 2002 pracovala jako manažerka ve stavební a inženýrské společnosti. Na Fakultě stavební působí jako pedagog více než 20 roků, podílí se na řešení výzkumných záměrů a projektů v oblasti stavební ekonomiky a managementu. Koordinuje a zpracovává znalecké posudky v rámci Znaleckého ústavu Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2017 vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Je autorkou řady vysokoškolských skript, knih a odborných článků.

Objednejte si produkt za 1190,-  bez DPH